2017年5月11日 星期四

《三寶經》Three Jewels Recitals


     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     【佛曆 2564.10.19 心 法師 整理】
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     【目錄】 “{一}Dhamma 正法 (DA 1-5, 19984)/【5】Khuddakanikāya 小部經典 (KN 1-15, 7077)/《1》Khuddakapāṭhapāḷi 小誦經 (Khp 1-9, 9)”

     ❦❧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     【經名】 6. Ratanasutta 三寶經 (Khp 6)
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~❦❧

     【巴利佛經】

     6. Ratanasuttaṃ
     三寶經

     1.

     Yānīdha bhūtāni samāgatāni, bhummāni [bhūmāni (ka.)] vā yāni va antalikkhe;
     【譯者不詳‧心法師校對:① 天空或地上,來集諸神祇。】
     悟醒譯:集於此處諸鬼神,無論地上者、空中者;
     {雲庵譯:來此雲集諸鬼神,無論地上與空中;}
     摘自《經集》郭良鋆譯:或是地上的,或是天上的,

     Sabbeva bhūtā sumanā bhavantu, athopi sakkacca suṇantu bhāsitaṃ.
     【唯願諸神祇,均得生安樂。汝等當諦聽,此處所唸誦。】
     一切諸鬼神,歡喜熱心聞我之所說。
     {諸鬼神眾皆幸福,恭敬諦聽我所說。}
     所有眾生都聚集在這裡。讓一切眾生都快樂,讓他們專心聽講。

     2.

     Tasmā hi bhūtā nisāmetha sabbe,
     【② 故諸神祇眾,應當善諦聽。】
     〔受我教而來〕,是故一切鬼神!皆須諦聽。
     {諸鬼神眾請傾聽,}
     一切眾生啊!你們聽著!

     mettaṃ karotha mānusiyā pajāya;
     Divā ca ratto ca haranti ye baliṃ, tasmā hi ne rakkhatha appamattā.
     【人民日與夜,獻奉諸供養。應慈愛彼等,精進施佑護。】
     垂慈晝夜奉獻供祭之人眾,是故有意護彼等。
     {須對人類施慈行;不分晝夜運供物,是故護彼不放逸。}
     對人類要仁慈,他們日夜貢獻食物,所以,要盡心保護他們。

     3.

     Yaṃ kiñci vittaṃ idha vā huraṃ vā, saggesu vā yaṃ ratanaṃ paṇītaṃ;
     【③ 與此世他世,無論何種寶。或於諸天上,】
     於人間世界,或於他世界,雖有如何之財寶,或則天上之勝寶,
     {此世他世多財富,勝諸天界有財寶;}
     這個世界或另一個世界的財富,或天國的珍寶,

     Na no samaṃ atthi tathāgatena, idampi buddhe ratanaṃ paṇītaṃ;
     【難與如來等。實爾佛陀中,具足如斯寶。】
     亦無比擬於如來,此於佛為最勝寶。
     {無有等勝如來寶,是故我說如來寶。}
     都不能與如來相比,在佛陀那裡,能找到這種珍寶。

     Etena saccena suvatthi hotu.
     【由此真實故,願一切安樂。】
     此為真理故,一切有幸福。
     {依此真理有吉祥。}
     但願憑借這一真理,獲得幸福。

     4.

     Khayaṃ virāgaṃ amataṃ paṇītaṃ, yadajjhagā sakyamunī samāhito;
     【④ 釋迦牟尼尊,證悟寂靜法。止息諸煩惱,離貪不復生。】
     寂靜釋迦牟尼世尊,已至盡煩惱、離貪欲、成不死、殊勝法,
     {釋迦牟尼證得定,勝滅離貪甘露法,}
     鎮靜安定的釋迦牟尼達到滅寂,無慾和永恆,

     Na tena dhammena samatthi kiñci, idampi dhamme ratanaṃ paṇītaṃ;
     【別無有他法,可與其比倫。實爾達摩中,具足如斯寶。】
     任何亦無比擬此法者,此亦於法最勝寶。
     {此即殊勝為法寶。}
     這種正法無與倫比。在正法中,能找到這種珍寶。

     Etena saccena suvatthi hotu.
     【由此真實故,願一切安樂。】
     此為真理故,一切有幸福。
     {依此真理有吉祥。}
     但願憑借這一真理,獲得幸福。

     5.

     Yaṃ buddhaseṭṭho parivaṇṇayī suciṃ, samādhimānantarikaññamāhu;
     【⑤ 佛陀所讚歎,清淨無間定。】
     最勝之佛所稱讚,謂清淨不斷之三昧,
     {最勝佛陀淨讚歎,此是世人無間定,}
     無上的佛陀讚美純潔。人們說那是不終止的禪定。

     Samādhinā tena samo na vijjati, idampi dhamme ratanaṃ paṇītaṃ;
     【別無有他定,可與其比倫。實爾達摩中,具足如斯寶。】
     無有等此三昧者,此亦於法最勝寶。
     {無有等同此定等。}
     這種禪定無與倫比。在正法中,能找到這種珍寶。

     Etena saccena suvatthi hotu.
     【由此真實故,願一切安樂。】
     此為真理故,一切有幸福。
     {依此真理有吉祥。}
     但願憑借這一真理,獲得幸福。

     6.

     Ye puggalā aṭṭha sataṃ pasatthā, cattāri etāni yugāni honti;
     【⑥ 堪贊諸善人,四雙八輩眾。】
     於諸善人中,被稱讚者有八人,此等是四雙。
     {八輩善人皆賞讚,此等僧眾有四雙;}
     為賢者稱頌的四雙八賢聖,

     Te dakkhiṇeyyā sugatassa sāvakā, etesu dinnāni mahapphalāni; Idampi saṅghe ratanaṃ paṇītaṃ,
     【善逝之弟子,值得奉供養。於諸僧伽中,具足如斯寶。】
     彼等善逝之弟子,有受供養價值人,佈施此等有大果,此亦僧伽最勝寶。
     {弟子應施善逝者,施與彼等有大果,此即殊勝為僧寶。}
     是善逝的聲聞,值得施捨。向他們施捨將獲得大功果。在僧團中,能找到這種珍寶。

     etena saccena suvatthi hotu.
     【由此真實故,願一切安樂。】
     此為真理故,一切有幸福。
     {依此真理有吉祥。}
     但願憑借這一真理,獲得幸福。

     7.

     Ye suppayuttā manasā daḷhena, nikkāmino gotamasāsanamhi;
     【⑦ 堅心離貪欲,信奉瞿曇法。】
     專念而持堅固心,信奉瞿曇之教者,
     {持意堅固善精進,瞿曇教中無欲者;}
     他們摒棄慾愛,專心致志,遵行喬達摩的教誨,

     Te pattipattā amataṃ vigayha, laddhā mudhā nibbutiṃ [nibbuti (ka.)] bhuñjamānā; Idampi saṅghe ratanaṃ paṇītaṃ,
     【已證所應證,悟入不滅境。得此無餘漏,證悟涅槃樂。於諸僧伽中,具足如斯寶。】
     何得最高之〔涅槃〕、入不死、獲無償,享受寂靜樂,此亦僧伽最勝寶。
     {彼等應達甘露門,已得無負受寂定,此即殊勝為僧寶。}
     達到至高目的,進入永恆,享受寂靜之樂。在僧團中,能找到這種珍寶。

     etena saccena suvatthi hotu.
     【由此真實故,願一切安樂。】
     此為真理故,一切有幸福。
     {依此真理有吉祥。}
     但願憑借這一真理,獲得幸福。

     8.

     Yathindakhīlo pathavissito [paṭhavissito (ka. sī.), pathaviṃsito (ka. si. syā. kaṃ. pī.)] siyā,
     【⑧ 宛如巨石柱,堅固立地上。】
     譬如市門之巨柱,釘入大地時,
     {恰似帝柱依大地,}
     猶如打入土中的因陀羅柱,

     catubbhi vātehi asampakampiyo; Tathūpamaṃ sappurisaṃ vadāmi, yo ariyasaccāni avecca passati; Idampi saṅghe ratanaṃ paṇītaṃ,
     【不為四風動,甚深見聖諦。佛子亦如是,彼是最善人。於諸僧伽中,具足如斯寶。】
     如於四風不動搖,我說猶如甚深觀察聖諦人,此亦僧伽最勝寶。
     {四方之風不能動;如此不動諸聖者,此等諦觀謂善人,此即殊勝為僧寶。}
     四方來風吹不動,我稱這樣的人為賢者,他完全領悟了聖諦。在僧團中,能找到這種珍寶。

     etena saccena suvatthi hotu.
     【由此真實故,願一切安樂。】
     此為真理故,一切有幸福。
     {依此真理有吉祥。}
     但願憑借這一真理,獲得幸福。

     9.

     Ye ariyasaccāni vibhāvayanti, gambhīrapaññena sudesitāni;
     【⑨ 深解聖諦人,智者所善導。】
     依甚深之智慧,善能理解妙說聖諦人,
     {甚深慧者善說示,明暸諸聖諦仁者;}
     他們通曉智慧深邃者教誨的聖諦,

     Kiñcāpi te honti bhusaṃ pamattā, na te bhavaṃ aṭṭhamamādiyanti; Idampi saṅghe ratanaṃ paṇītaṃ,
     【即使大放逸,不受第八生。於諸僧伽中,具足如斯寶。】
     則使大為放逸者,亦決不受第八生。此亦僧伽最勝寶。
     {若彼屢屢有放逸,彼等不取第八有,此即殊勝為僧寶。}
     即使漫不經心,也不再會有第八次再生。在僧團中,能找到這種珍寶。

     etena saccena suvatthi hotu.
     【由此真實故,願一切安樂。】
     此為真理故,一切有幸福。
     {依此真理有吉祥。}
     但願憑借這一真理,獲得幸福。

     10.

     Sahāvassa dassanasampadāya [sahāvasaddassanasampadāya (ka.)], tayassu dhammā jahitā bhavanti;
     【⑩ 具見共住者,不朽棄三法:】
     彼俱成就正見捨三事:
     {彼等共有見成具,彼等實能捨三法:}
     為了獲得真諦,他摒棄三法:

     Sakkāyadiṭṭhī vicikicchitañca, sīlabbataṃ vāpi yadatthi kiñci.
     【身見與疑見,及戒禁取見。】
     即為身見、疑、戒禁取見。
     {捨去存在諸身見,懷疑乃至戒禁取。}
     有(我)身見、疑惑和戒規禮儀。

     11.

     Catūhapāyehi ca vippamutto, chaccābhiṭhānāni [cha cābhiṭhānāni (sī. syā.)] abhabba kātuṃ [abhabbo kātuṃ (sī.)]; Idampi saṅghe ratanaṃ paṇītaṃ,
     【解脫四惡趣,不作六逆罪。於諸僧伽中,具足如斯寶。】
     彼離四惡趣,不犯六逆罪,此亦僧伽最勝寶。
     {更由四惡趣解脫,且能不犯六重罪,此即殊勝為僧寶。}
     他擺脫四地獄,不可能犯六大罪。在僧團中,能找到這種珍寶。
     (註:四惡趣,即:⑴ 地獄、⑵ 鬼道、⑶ 傍生、⑷ 阿修羅。六逆罪,即:⑴ 殺母、⑵ 殺父、⑶ 殺阿羅漢、⑷ 以惡心出佛血、⑸ 破和合僧團、⑹ 邪信外道。)

     etena saccena suvatthi hotu.
     【由此真實故,願一切安樂。】
     此為真理故,一切有幸福。
     {依此真理有吉祥。}
     但願憑借這一真理,獲得幸福。

     12.

     Kiñcāpi so kamma [kammaṃ (sī. syā. kaṃ. pī.)] karoti pāpakaṃ, kāyena vācā uda cetasā vā;
     【⑪ 由諸身語意──
     彼雖為身、語意惡業,
     {假令彼等以身語,更以心意行惡業;}
     倘若他的身、言或心犯了罪過,

     Abhabba [abhabbo (bahūsu)] so tassa paṭicchadāya [paṭicchādāya (sī.)], abhabbatā diṭṭhapadassa vuttā; Idampi saṅghe ratanaṃ paṇītaṃ,
     【彼所作惡業,悉皆不覆藏。智慧見道者,無有藏匿行。於諸僧伽中,具足如斯寶。】
     不於隱匿彼,此稱為見涅槃人,此亦僧伽最勝寶。
     {不得隱蔽而懺悔,是則可見涅槃句,此即殊勝為僧寶。}
     他不可能隱瞞,因為據說對於有見識的人,這是不可能的。在僧團中,能找到這種珍寶。

     etena saccena suvatthi hotu.
     【由此真實故,願一切安樂。】
     此為真理故,一切有幸福。
     {依此真理有吉祥。}
     但願憑借這一真理,獲得幸福。

     13.

     Vanappagumbe yatha [yathā (sī. syā.)] phussitagge, gimhānamāse paṭhamasmiṃ [paṭhamasmi (?)] gimhe;
     【⑫ 猶如初夏時──叢林花綻放,】
     猶如夏初,林中諸樹之開花,
     {恰似夏月中初夏,如林叢中花滿開;}
     正如初夏樹叢上鮮花盛開,

     Tathūpamaṃ dhammavaraṃ adesayi [adesayī (sī.)], nibbānagāmiṃ paramaṃ hitāya;
     【宣說殊勝法。指引涅槃路,為諸無上利。】
     如是彼為施最上之利益,說至涅槃最勝法。
     {為說第一利益法,如此勝法至涅槃;}
     他教誨通向涅磐的無上之法,使人受益。

     Idampi buddhe ratanaṃ paṇītaṃ,
     【實爾佛陀中,具足如斯寶。】
     此亦於佛最勝寶。
     {此即殊勝為佛寶。}
     在佛陀那裡,能找到這種珍寶。

     etena saccena suvatthi hotu.
     【由此真實故,願一切安樂。】
     此為真理故,一切有幸福。
     {依此真理有吉祥。}
     但願憑借這一真理,獲得幸福。

     14.

     Varo varaññū varado varāharo, anuttaro dhammavaraṃ adesayi; Idampi buddhe ratanaṃ paṇītaṃ,
     【⑬ 證悟最殊勝──傳授最殊勝,導引最殊勝。無上士宣說,無上殊勝法。實爾佛陀中,具足如斯寶。】
     最勝而知最勝、與最勝、運最勝之無上士,說最勝之法,此亦於佛最勝寶。
     {伏知伏施知將來,能說勝法無上者,此即殊勝為佛寶。}
     這位無上者知道無上物,給予無上物,帶來無上物。這位無上士教誨無上之法。在佛陀那裡,能找到這種珍寶。

     etena saccena suvatthi hotu.
     【由此真實故,願一切安樂。】
     此為真理故,一切有幸福。
     {依此真理有吉祥。}
     但願憑借這一真理,獲得幸福。

     15.

     Khīṇaṃ purāṇaṃ nava natthi sambhavaṃ,
     【⑭ 盡前之已生,亦不起新生。】
     盡前之生,不起新生,於未來之生無貪求生,
     {舊業已盡新未生,}
     舊業己剷除,新業不再生。

     virattacittāyatike bhavasmiṃ; Te khīṇabījā avirūḷhichandā, nibbanti dhīrā yathāyaṃ [yathayaṃ (ka.)] padīpo; Idampi saṅghe ratanaṃ paṇītaṃ,
     【心無著來生,智者斷新種。滅除貪慾心,猶如燈熄燼。於諸僧伽中,具足如斯寶。】
     斷「生」之種子,不望生長,賢人之彼等如燈盡而涅槃,此亦僧伽最勝寶。
     {對於未來心離貪;種子已盡欲不長,賢者如燈明寂滅,此即殊勝為僧寶。}
     他們心厭來生,毀棄種子,意志堅定,慾望無增,猶如一盞油燈。在僧團那裡,能找到這種珍寶。(註:原譯為「在佛陀那裡」。)

     etena saccena suvatthi hotu.
     【由此真實故,願一切安樂。(佛說此經已,薩迦天王等聞法歡喜,頂禮三寶。願一切眾生信受奉行得大安樂即於佛前而贊三寶以偈曰:)】
     此為真理故,一切有幸福。
     {依此真理有吉祥。}
     但願憑借這一真理,獲得幸福。

     16.

     Yānīdha bhūtāni samāgatāni, bhummāni vā yāni va antalikkhe;
     【⑮ 天空或地上,來集諸神祇。】
     集此處諸鬼神,地上者、空中者一切諸鬼神,
     {諸鬼神聚集來此,無論地上與空中;}
     或是地上的,或是天上的。所有眾生都聚集在這裡。

     Tathāgataṃ devamanussapūjitaṃ, buddhaṃ namassāma suvatthi hotu.
     【我等應禮敬,圓滿佛陀尊。人天所信奉,願一切安樂。】
     如是歸命神人所尊佛。願彼等有幸福。
     {如來應為人天敬,禮佛有情有吉祥。}
     讓我們向神和人崇敬的如來佛陀致敬,但願獲得幸福。

     17.

     Yānīdha bhūtāni samāgatāni, bhummāni vā yāni va antalikkhe;
     【⑯ 天空或地上,來集諸神祇。】
     集此處諸鬼神,地上者、空中者一切諸鬼神,
     {諸鬼神聚集來此,無論地上與空中;}
     或是地上的,或是天上的。所有眾生都聚集在這裡。

     Tathāgataṃ devamanussapūjitaṃ, dhammaṃ namassāma suvatthi hotu.
     【我等應禮敬,圓滿達摩尊。人天所信奉,願一切安樂。】
     如是歸命神人所尊法。願彼等有幸福。
     {如來應為人天敬,禮法有情有吉祥。}
     讓我們向神和人崇敬的如來正法致敬,但願獲得幸福。

     18.

     Yānīdha bhūtāni samāgatāni, bhummāni vā yāni va antalikkhe;
     【⑰ 天空或地上,來集諸神祇。】
     集此處諸鬼神,地上者、空中者一切諸鬼神,
     {諸鬼神聚集來此,無論地上與空中;}
     或是地上的,或是天上的。所有眾生都聚集在這裡。

     Tathāgataṃ devamanussapūjitaṃ, saṅghaṃ namassāma suvatthi hotūti.
     【我等應禮敬,圓滿僧伽尊。人天所信奉,願一切安樂。(堅信真理,願無痛苦!堅信真理,願無恐懼!堅信真理,願無疾病!)】
     如是歸命神人所尊僧伽。願彼等有幸福。
     {供奉如來及人天,禮僧有情有吉祥。}
     讓我們向神和人崇敬的如來僧團致敬,但願獲得幸福。

     Ratanasuttaṃ niṭṭhitaṃ.
     三寶經 ~小誦經‧第六經終

     ~《小部經典‧小誦經‧Ratanasutta 三寶經》(Khp 6)


     ☸*********************************************************************
     《三寶頌》之一

     RatanaSuttam 三寶經(或譯為寶石經) Ratana Sutta(巴利語、漢語字幕)2020年10月15日
     https://www.youtube.com/watch?v=VK2WB36ueyU&list=PLzki_9qaly39i42z0cThwbJwSKm93a5Zt&index=30

     Ratana Sutta 三寶經(或譯為寶經)念誦版(巴利語字幕)2021年6月3日
     https://www.youtube.com/watch?v=J4_YPyujyGc&list=PLzki_9qaly39i42z0cThwbJwSKm93a5Zt&index=31

卍  卍  卍

     《三寶頌》之二

     三寶頌英文歌詞 2013年7月12日
     https://www.youtube.com/watch?v=N1EAe7vCFqw&list=PLGKyot-CxNKR0iZHEv6bFBFXdfseu19v4

     《三寶頌》Ode to the Triple Gems.
     作詞:淨心長老/作曲:陳振國/編四部:劉靜容

     大威德世尊,慈悲愍眾生。
     The great gracious World-honored.
     Out of His compassion to the sentient beings.

     修積佛正法,得成無上道。
     Practiced and accumulated the right dharma.
     And thus attained the ultimate truth.

     慧日照世間,我等得善利。
     His wisdom shines on the world.
     We get good benefit from Him.

     是故稽首禮,皈命無上尊。
     Thus we pay homage to,
     And take refuge in the supreme Buddha.

     世尊轉法輪,迦陵頻伽聲。
     The World-honored turned the dharma wheel.
     Like kalavinka ultering beautiful sound.

     演說微妙法,為人天眼目。
     To expound the wondrous dharma.
     And to be eyes of human and heavenly beings.

     導引諸群迷,歸向於正道。
     He guided the deluded being.
     To walk on the right path.

     是故稽首禮,皈命諸佛法。
     Thus we pay homage to,
     And take refuge in the Dharma.

     吾佛化緣滿,示寂入涅槃。
     After completing His works in the world.
     Our Buddha attained pari-nirvana.

     法燈永相續,僧伽住世間。
     The lamp of dharma continues forever.
     With the sangha residing in the world.

     弘傳佛正法,度苦惱眾生。
     They promote Buddha dharma.
     To release the afflicted beings.

     是故稽首禮,皈命福田僧。
     Thus we pay homage to,
     And take refuge in the meritorious sangha.

     ── 佛曆 2560.5.10(三)心燈整理 ──

卍  卍  卍

     《三寶頌》之三

     Ratana Sutta - Discourse of the Jewels 三寶經(或譯為寶石經) by Imee Ooi 黃慧音(巴利語字幕)2020年3月26日
     https://www.youtube.com/watch?v=0nnqsRzatiU&list=PLzki_9qaly39i42z0cThwbJwSKm93a5Zt&index=32

卍  卍  卍

     《三寶頌》之四

     三皈依偈 Tiratana - 生命電視

     三皈依偈 Tiratana(巴利文)念誦版,2010年4月24日
     https://www.youtube.com/watch?v=KSJxIsI6lPk&list=PLzki_9qaly39i42z0cThwbJwSKm93a5Zt

     三皈依偈 Tiratana(巴利文)演唱版,2010年4月24日
     https://www.youtube.com/watch?v=I0iEIq8McFw&list=PLzki_9qaly3-OK4FTL9Q_TE0cuJ46XEcQ

     Namo tassa bhagavato, Arahato, Sammāsambuddhasa
     敬禮世尊,阿羅漢,正等正覺者!

     Yo vadatam pavarō manujēsu, Sakyamuni bhagavā kata kiccō, Pāra gatō bala viriya samangi, Tam sugatam saranattha mupēmi
     誰人宣說真如法,釋迦牟尼親口傳,持戒梵行正精進,至誠皈依如來佛;

     Rāga virāga manēja-masōkam, Dhamma-masankhata mappati kūlam, Madhura mimam pagunam suvibhattam, Dhamma-mimam saranattha mupēmi
     離愛離欲無憂悲,調御節制精簡食,真如法是善藥方,至誠皈依真如法;

     Yattha ca dinna mahapphala-mahū, Catusu sucīsu purisa yugēsu, Attha ca puggala dhamma dasāte, Sangha-mimam saranattha mupēmi
     比丘是佛善弟子,四向四果八聖位,了達妙法洞真如,至誠皈依和合僧;

     Namo Buddhaya,
     南無佛陀耶!

     Namo Dharmaya,
     南無達摩耶!

     Namo Samghaya,
     南無僧伽耶!

     Sadhu Sadhu Sadhu
     善哉,善哉,善哉!

卍  卍  卍

     《三寶頌》之五

     Powerful Ratana Sutta Chanting for 7 Times 強大的《三寶經》念誦七次
     https://www.youtube.com/watch?v=sLe_6RGRd2w&list=PLzki_9qaly39i42z0cThwbJwSKm93a5Zt&index=26

Etena sacca vajjena, sotthi te hotu sabbadā
以此真實語,願你得安祥;

Etena sacca vajjena, sabba rogo vinassatu
以此真實語,願你除病惱;

Etena sacca vajjena, hotu te jaya mangalam
以此真實語,願你得成功。

卍  卍  卍

《三寶經》結尾祝福

Etena sacca vajjena, dukkha vupa samentu me.
願此真言,摧毀一切病苦!

Etena sacca vajjena, bhaya vupa samentu me.
願此真言,摧毀一切恐懼!

Etena sacca vajjena, roga vupa samentu me.
願此真言,摧毀一切疾病!༺ ☸ ༻


沒有留言:

張貼留言

(感謝您的留言!歡迎藏經校對,校對稿請寄回 “翠峰精舍” palitxt@gmail.com ✍)